Zkouškové otázky
Lékařská chemie a materiály v zubním lékařství
 
 
Zubní lékařství, první ročník zimní semestr 2011/2012
 
  Kategorie 1: Obecná a fysikální chemie

 1. Stavba atomu - základní principy. Modely atomu.
 2. Základní chemické zákony.
 3. Chemická vazba a vazebná energie.
 4. Kovalentní vazba. Polarita kovalentní vazby. Iontová vazba.
 5. Mezimolekulové síly.
 6. Roztoky - obecné vlastnosti.
 7. Vyjadřování složení a koncentrace roztoků.
 8. Teorie kyselin a zásad. Protolytické reakce.
 9. Dissociace kyselin a zásad.
 10. pH - vyjadřování kyselosti a zásaditosti roztoků.
 11. Autoprotolýza vody. Iontový součin vody.
 12. Hydrolýza solí. pH roztoků solí.
 13. Reakce kyselin a zásad. Neutralisace, titrační křivky.
 14. Chemické reakce. Srážková teorie a teorie aktivovaného komplexu.
 15. Termochemie, termochemické zákony. Exotermické a endotermické reakce.
 16. Kinetika chemických reakcí.
 17. Vliv reakčních podmínek na rychlost chemických reakcí.
 18. Katalysátory.
 19. Chemická rovnováha. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta.
 20. Rovnováha v protolytických reakcích. Dissociační konstanta.
 21. Oxidace a redukce.
 22. Elektrolyty, elektrolytická dissociace.
 23. Koloidní roztoky - obecné vlastnosti.
 24. Lyofilní a lyofobní koloidy - příklady a vlastnosti.
 25. Energetika chemických reakcí.
 26. Osmotické jevy - význam v chemii.
 27. Difuse, dialysa a ultrafiltrace.
 28. Typy chemických reakcí.
 29. Pufry - teorie a význam v chemii a biologii.
 30. Výpočet pH pufrů. Henderson - Hasselbachova rovnice.
 31. Iontová síla roztoků - výpočet a význam.
 32. Chromatografie - druhy, význam pro medicinu.
 33. Děje na rozhraní fází.
 34. Rozpustnost látek. Součin rozpustnosti.
 35. Látky hydrofilní a hydrofobní. Mixotropní řada rozpouštědel.
 36. Elektronegativita prvků - význam pro charakter vazby v molekule.
 37. Koordinační sloučeniny - příklady, význam.
 38. Dispersní soustavy.
 39. Kovalentní vazba jednoduchá a násobná - příklady, vlastnosti.
 40. Katalysátory.
 41. Voda jako rozpouštědlo a prostředí. Vlastnosti vody.
 42. Amfolyty a polyelektrolyty. Isoelektrický bod.
 43. Entropie, entalpie a volná energie.
 44. Struktura monomerních molekul. Orbitaly. Elektrony sigma a pí.
 45. Vazba sigma a pí - příklady.
 46. Krystaly. Krystalové mřížky. Stavba krystalů.
 47. Polymery přirozené a syntetické, rozdělení podle struktury.
 48. Elektrochemie, oxidoredukční potenciál, řada napětí.
 49. Donnanova rovnováha.
 50. Analytická disperse (pravý roztok) - vlastnosti.


  Kategorie 2: Anorganická chemie

 1. Fosfor - biologický a medicinský význam.
 2. Oxidy uhlíku.
 3. Kyselina uhličitá, její soli a deriváty.
 4. Kovy VIII.b podskupiny. (Triády Fe a Pt kovů.)
 5. Kyselina fosforečná a její sloučeniny.
 6. Železo a jeho sloučeniny.
 7. Zinek a jeho sloučeniny
 8. Prvky VI.b a VII.b podskupiny (Mn,Tc,Cr,Mo,W).
 9. Stříbro a zlato.
 10. Prvky VI.a podskupiny.
 11. Prvky I.a podskupiny.
 12. Prvky II.a podskupiny.
 13. Prvky III.a podskupiny (B, Al, Ga, In, Tl).
 14. Vodík a jeho sloučeniny.
 15. Voda - vlastnosti a význam.
 16. Kyslík a jeho sloučeniny.
 17. Anorganické kyseliny obsahující dusík a jejich sloučeniny.
 18. Anorganické kyseliny obsahující síru a jejich sloučeniny.
 19. Prvky IV. a V. b. podskupiny (Ti, Zr, V, Nb, Ta).
 20. Prvky IV.a podskupiny.
 21. Prvky V.a podskupiny.
 22. Anorganické kyseliny obsahující halogeny a jejich sloučeniny.
 23. Bezkyslíkaté anorganické kyseliny.
 24. Koordinační sloučeniny.
 25. Prvky VII.a podskupiny.
 26. Prvky VIII.a podskupiny.
 27. Anorganické látky ohrožující životní prostředí.
 28. Makrobiogenní a mikrobiogenní prvky.
 29. Koloběh dusíku a síry v přírodě - vlivy lidské činnosti, medicinské následky.
 30. Prvky a sloučeniny v atmosféře.
 31. Měď a její sloučeniny.
 32. Radioaktivní isotopy ohrožující životní prostředí.
 33. Vápník - biologický a medicinský význam.
 34. Hořčík - biologický a medicinský význam.
 35. Baryum - toxikologický a medicinský význam.
 36. Sodík - biologický a medicinský význam.
 37. Draslík - biologický a medicinský význam.
 38. Fluor - biologický a medicinský význam.
 39. Chlor - biologický, toxikologický a medicinský význam.
 40. Oxidy dusíku - biologický, toxikologický a medicinský význam.
 41. Kobalt a nikl - biologický, medicinský a toxikologický význam.
 42. Platinové kovy - biologický, medicinský a toxikologický význam.
 43. Oxidy síry - biologický, medicinský a toxikologický význam.
 44. Kadmium a rtuť - medicinský a toxikologický význam.
 45. Brom - medicinský a toxikologický význam.
 46. Arsen, antimon a vizmut - medicinský a toxikologický význam.
 47. Jod - biologický a medicinský význam.
 48. Křemík - biologický a medicinský význam.
 49. Síra - biologický a medicinský význam.
 50. Kovy I.b podskupiny.


  Kategorie 3: Organická chemie a základy biochemie

 1. Vazby v molekulách organických sloučenin.
 2. Vzorce organických sloučenin.
 3. Bílkoviny - složení, biologický význam.
 4. Uhlovodíky - rozdělení.
 5. Reakce a činidla v organické chemii.
 6. Alifatické uhlovodíky.
 7. Cyklické uhlovodíky.
 8. Aromatické uhlovodíky.
 9. Isomerie organických sloučenin.
 10. Anhydridy organických a anorganických kyselin.
 11. Alkoholy.
 12. Vícesytné alkoholy.
 13. Thioalkoholy, význam thiolové skupiny.
 14. Karboxylové kyseliny.
 15. Deriváty karboxylových kyselin.
 16. Estery organických a anorganických kyselin.
 17. Ethery.
 18. Aldehydy a ketony.
 19. Aminy.
 20. Nitroderiváty uhlovodíků.
 21. Halogenderiváty organických sloučenin.
 22. Organofosforečné a organokovové sloučeniny.
 23. Aminokyseliny.
 24. Aminokyseliny - třídění podle vlastností postranního řetězce.
 25. Heterocykly.
 26. Dusíkaté heterocykly.
 27. Pyrimidiny a puriny.
 28. Alkaloidy.
 29. Heterocykly obsahující kyslík a síru.
 30. Základní typy reakcí organických sloučenin.
 31. Peptidová vazba - vznik, vlastnosti a význam.
 32. Bílkoviny.
 33. Struktura bílkovin a vazby, které ji udržují.
 34. Acetaly a poloacetaly.
 35. Sacharidy - vznik, význam, vlastnosti.
 36. Monosacharidy a disacharidy.
 37. Oligosacharidy a polysacharidy.
 38. Vitaminy.
 39. Enzymy.
 40. Složení a funkce enzymů.
 41. Lipidy.
 42. Steroly a terpeny.
 43. Nukleosidy a nukleotidy.
 44. Nukleové kyseliny.
 45. Tzv. "makroergické" sloučeniny - biologický význam.
 46. Přírodní a syntetické látky používané jako léčiva.
 47. Ekologické následky činnosti člověka.
 48. Povrchově aktivní látky (mýdla a tensidy).
 49. Biomembrány - struktura a složení.


  Kategorie 4: Stomatologické materiály

 1. Klasické zubní amalgamy.
 2. Dentální slitiny na basi obecných kovů.
 3. Dentální slitiny z ušlechtilých kovů.
 4. Anorganické zubní cementy.
 5. Metody odlévání kovových zubních náhrad.
 6. Fenolátové zubní cementy.
 7. Skloionomerní cementy.
 8. Stomatologické sádry.
 9. Alginátové a agarové otiskovací hmoty.
 10. Sloučeniny fluoru ve stomatologii.
 11. Zubní porcelány.
 12. Stomatologické pájky.
 13. Stomatologické vosky.
 14. Materiály pro odlévací formy.
 15. Vysokoměďnaté a bezrtuťové amalgamy.
 16. Pryskyřicí modifikované skloionomerní cementy.
 17. Silikonové otiskovací hmoty.
 18. Kompositní a polysulfidové otiskovací hmoty.
 19. Zinkoxid-eugenolové otiskovací hmoty.
 20. Přírodní polymery používané ve stomatologii.
 21. Polymethylmethakrylát a jeho využití ve stomatologii.
 22. Kompositní materiály a jejich využití ve stomatologii.
 23. Výplňové materiály ze zlata a jeho slitin.
 24. Slitiny používané jako podklad pro porcelánové zubní náhrady.
 25. Materiály používané pro zubní implantáty.
 

 
 
  .:: created by Lukáš Mikšík, lukas@miksik.com :: edited by Jan Pláteník, jplat@lf1.cuni.cz